Ana Sayfa DUALAR ve ZİKİRLER EN GÜZEL SALAVATLAR

EN GÜZEL SALAVATLAR

0
EN GÜZEL SALAVATLAR

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat getirmenin fazileti nedir? Peygamberimizin (s.a.v) öğrettiği salavat hangisidir? Allah dostlarının sürekli okudukları ve okunması tavsiye edilen en güzel salavatlar hangileridir? Salavat getirme hakkında bilinmesi gerekenler…

Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ismi zikredildiğinde yapılan duâ demektir.

Âyet-i kerimede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

“Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484)

Sizler için hazırladıklarımız:

 • Salavat Nedir, Nasıl Getirilir?
 • Salâvat-ı Şerifelerden Seçmeler

  • Salât-ı Ümmiye, Salât-ı Kemâliye, Salât-ı Kutbiyye, Salât-ı Fatih Salât-ı Tefriciye,
   Salât-ı Münciye, Kısa Salât-û Selamlar

 • Şifa Salavatı
 • Peygamberimizin Öğrettiği Salavat
 • Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Okunan Salavat
 • İmanlı ve Hayırlı Bir Ölüm İçin Okunması Tavsiye Edilen Salâvat
 • Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin Okuduğu Salavat
 • İmam Şafii Hazretleri’nin Okuduğu Salavat
 • Mevlana Halidi Bağdadi’nin Okuduğu Salavat
 • Muhyiddin İbnü’l-Arabi Hazretlerinin Salavatı
 • Nakşibend Hazretlerinin Okuduğu Salavat
 • Hazret-i Ali Efendimizin Okuduğu Salavat
 • Allah Dostlarının Okuduğu Diğer Salavatlar

  • Ahmed el Bedevi Hazretlerinin Okuduğu Salavat
  • Seyyid Ali Hemedani Hazretlerinin Salavatı
  • Muhammed B. Ebi’l-Mevâhib Eş-Şâzelî’nin Okuduğu Salavat
  • İmam Ravvas Hazretleri’nin Okuduğu Salavat
  • Abdüsselâm B. Meşîş’in Okuduğu Salavat
  • Muhammed El-Budeyri Hazretlerinin Okuduğu Salavat
  • Ahmed Bin Musa Hazretlerinin Okuduğu Salavat
  • Emîr Seyyid Ali Hemedânî Hazretlerinin Okuduğu Salavat
  • Ahmet Er-Rufâî Hazretlerinin Okuduğu Salavat
  • Ali Vefa Hazretlerinin Okuduğu Salavat
  • Abdulgani En Nablusi Hazretleri’nin Okuduğu Salavat
  • Mustafa El Bekri Hazretleri’nin Salavatı
  • Ahmed Bin İdrîs Hazretlerinin Okuduğu Salavat
  • İbn Ataullah İskenderi’nin Okuduğu Salavat
  • Hasan Basri Hazretlerinin Salavatı
  • İmâm Nevevî’nin Okuduğu Salavat
  • İbrahim Desuki Hazretlerinin Salavatı
  • Emir Buhari Hazretlerinin Salavatı
  • İbrahim Bin Edhem Hazretlerinin Okuduğu Salavat
  • Abdullah Bin Mesut’un (r.a) Okuduğu Salavat

 • Salavat Getirmenin Önemi
 • Salavat-ı Şerife Hakkında Ayet ve Hadisler
 • Salavât-ı Şerife Okumanın Fazileti

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

SALÂVAT-I ŞERİFELERDEN SEÇMELER

SALÂVAT-I ŞERİFELERDEN SEÇMELER

ŞİFA SALAVATI

ŞİFA SALAVATI

PEYGAMBERİMİZİN ÖĞRETTİĞİ SALAVAT

PEYGAMBERİMİZİN ÖĞRETTİĞİ SALAVAT

PEYGAMBERİMİZİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN OKUNAN SALAVAT

PEYGAMBERİMİZİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN OKUNAN SALAVAT

İMANLI VE HAYIRLI BİR ÖLÜM İÇİN SALÂVAT

İMANLI VE HAYIRLI BİR ÖLÜM İÇİN SALÂVAT

ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT

ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT

İMAM ŞAFİİ HAZRETLERİ’NİN OKUDUĞU SALAVAT

İMAM ŞAFİİ HAZRETLERİ’NİN OKUDUĞU SALAVAT

MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ’NİN OKUDUĞU SALAVAT

MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ'NİN OKUDUĞU SALAVAT

MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABİ HAZRETLERİNİN SALAVATI

MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABİ HAZRETLERİNİN SALAVATI

NAKŞİBEND HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT

NAKŞİBEND HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT

HAZRET-İ ALİ EFENDİMİZİN OKUDUĞU SALAVAT

HAZRET-İ ALİ EFENDİMİZİN OKUDUĞU SALAVAT

ALLAH DOSTLARININ OKUDUĞU DİĞER SALAVATLAR

 • AHMED EL BEDEVİ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT
 • SEYYİD ALİ HEMEDANİ HAZRETLERİNİN SALAVATI
 • MUHAMMED B. EBİ’L-MEVÂHİB EŞ-ŞÂZELÎ’NİN OKUDUĞU SALAVAT
 • İMAM RAVVAS HAZRETLERİ’NİN OKUDUĞU SALAVAT
 • ABDÜSSELÂM B. MEŞÎŞ’İN OKUDUĞU SALAVAT
 • MUHAMMED EL-BUDEYRİ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT
 • AHMED BİN MUSA HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT
 • EMÎR SEYYİD ALİ HEMEDÂNÎ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT
 • AHMET ER-RUFÂÎ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT
 • ALİ VEFA HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT
 • ABDULGANİ EN NABLUSİ HAZRETLERİ’NİN OKUDUĞU SALAVAT
 • MUSTAFA EL BEKRİ HAZRETLERİ’NİN SALAVATI
 • AHMED BİN İDRÎS HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT
 • İBN ATAULLAH İSKENDERİ’NİN OKUDUĞU SALAVAT
 • HASAN BASRİ HAZRETLERİNİN SALAVATI
 • İMÂM NEVEVÎ’NİN OKUDUĞU SALAVAT
 • İBRAHİM DESUKİ HAZRETLERİNİN SALAVATI
 • EMİR BUHARİ HAZRETLERİNİN SALAVATI
 • İBRAHİM BİN EDHEM HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT
 • ABDULLAH BİN MESUT’UN (R.A.) OKUDUĞU SALAVAT

SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ

SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ

 • SALAVAT-I ŞERİFE HAKKINDA AYET VE HADİSLER
 • SALAVÂT-I ŞERİFE OKUMANIN FAZİLETİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here